top of page

Privacyverklaring Mr.A.J.A.H.Meertens Privacy en Compliance Adviesbureau

Deze Privacy- en Cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 5 november 2018.

Beste bezoeker,

Via deze Privacy- en Cookieverklaring willen wij u duidelijk maken dat wij de bescherming van uw

persoonsgegevens waarmee wij als Mr.A.J.A.H. Meertens juridisch en bedrijfskundig adviesbureau

(hierna te noemen Adviesbureau Meertens) in aanraking komen, zeer serieus nemen. Om die reden

verwerken en beveiligen wij de door ons verzamelde persoonsgegevens op zorgvuldige wijze. Wij

volgen daarbij het daartoe bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Middels deze verklaring willen wij u informeren over ons privacy- en cookiebeleid. Wilt u meer

informatie of heeft u vragen, bel of e-mail ons dan via www.armandmeertens.nl : + 31 455242745 of

armand@armandmeertens.nl

Wat zijn persoonsgegevens

Een persoonsgegeven is informatie waarmee u kunt worden geïdentificeerd.

Persoonsgegevens kunnen u direct of in combinatie met elkaar identificeren.

Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum,

telefoonnummer en e-mailadres. Maar ook een Burgerservicenummer,

inloggegevens en IP-adressen zijn persoonsgegevens.

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Verzameling en doel verwerking persoonsgegevens

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u vinden in

de AVG artikel 6 rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens.

Adviesbureau Meertens kan persoonsgegevens verzamelen van alle personen aan

wie wij onze diensten verlenen, met wie we contact hebben of die bij of voor ons

werkzaam zijn. Wij verwerken uw persoonsgegevens altijd rechtmatig en transparant

en houden uw persoonsgegevens niet langer onder ons dan noodzakelijk.

Alle persoonsgegevens die wij ontvangen worden behandeld als

privacygevoelig. Daarnaast zorgt Adviesbureau Meertens ervoor dat wanneer deze

informatie niet meer relevant is, deze wordt vernietigd. Het vernietigen wordt dan ook

veilig gerealiseerd. Beveiliging van persoonlijke gegevens is cruciaal, daarom zorgen

wij ervoor dat uw persoonlijke informatie veilig wordt gewist.

De belangrijkste rechtsgrond ex.art 6 AVG die wij gebruiken is:

Uitvoering van overeenkomsten

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen om te kunnen reageren op uw

informatieverzoeken over onze dienstverlening en indien de wetgever ons daartoe

dwingt.

Wij verwerken hiervoor:

 • uw naam, adres, woonplaats;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • bedrijfsnaam;
 • financieel of fiscaal relevante gegevens noodzakelijk voor de facturatie.

Deze gegevens worden gebruikt om opvolging te kunnen geven op de door u gedane

informatieverzoeken.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om u een kwalitatieve en

zorgvuldige dienstverlening te kunnen garanderen en te kunnen voldoen aan uw

wensen. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd.

Daarnaast heeft u recht op vergetelheid. Kort gezegd heeft u als betrokkene recht op

wissing van uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging in een aantal

gevallen:

 • De persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doelen waarvoor deze zijn verzameld of verwerkt;
 • De betrokkene trekt zijn toestemming voor de verwerking in of tekent tegen de verwerking bezwaar aan;
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • De persoonsgegevens dienen te worden gewist op basis van een regel uit het Unierecht of het nationale recht; Wij hanteren waar nodig de wettelijke bewaartermijnen. Waar deze niet in de wet zijn vastgelegd zorgen wij voor dataminimalisatie.

Emailberichten zijn vertrouwelijk

De informatie in een e-mailbericht is vertrouwelijk en alleen bestemd voor de

geadresseerde. Ontvangt u een e-mailbericht dat niet voor u bestemd is, neem dan

per e-mail contact op met de afzender. Ook vragen wij u om het ontvangen emailbericht

te verwijderen en de inhoud ervan niet openbaar te maken.

Uw rechten als betrokkenen

U heeft een aantal rechten als betrokkene:

 • U heeft het recht op inzage van uw persoonsgegevens;
 • U heeft het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens;
 • U heeft het recht op beperking van uw persoonsgegevens;
 • U heeft het recht van verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • U heeft het recht om te verzoeken uw gegevens over te dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke;
 • U heeft het recht op intrekking van uw eerder gegeven toestemming;
 • U heeft het recht om geen onderwerp van geautomatiseerde besluitvorming te zijn;
 • U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens(AP) als u niet tevreden bent over de manier waarop Adviesbureau Meertens met uw gegevens omgaat. De AP is verplicht deze klachten te behandelen.

Adviesbureau Meertens dient als verantwoordelijke zorg te dragen voor een

deugdelijke vaststelling van de identiteit van de verzoeker. Nadat de identiteit van de

verzoeker is vastgesteld heeft de verzoeker recht op inzage in de

persoonsgegevens. Wanneer u een verzoek indient zal Adviesbureau Meertens

binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Geheimhoudingsplicht

De leden van ons team hebben een geheimhoudingsplicht. Het kan omwille van de

uitvoering nodig zijn dat uw gegevens onderling te delen bijvoorbeeld in verband met

een collegiale toetsing. Ook dan geldt altijd de geheimhoudingsplicht.

Inzage, correctie en recht van verzet

U kunt altijd de gegevens die wij van u registreren bij ons opvragen. Ook kunt u

vragen om correctie of aanvulling van deze gegevens. Als laatste kunt u tegen

bepaalde verwerkingen bezwaar maken. U kunt deze verzoeken bij ons indienen.

Uw privacy wordt gewaarborgd

Wij vinden uw privacy belangrijk en garanderen u dat:

 • We de statistieken over onze bezoekers niet opstellen;
 • We op onze site geen advertenties tonen van derde partijen;
 • We geen informatie aan derden doorverkopen of verstrekken. Al onze activiteiten, ook onze internet-activiteiten, zijn volledig conform de wettelijke regelingen betreffende de AVG.

Cookies

Op onze website maken wij geen gebruik van Cookies.

Beveiliging

Uw gegevens worden door ons op een passende wijze beveiligd tegen diefstal,

verlies of ander onrechtmatig gebruik dat van deze gegevens zou kunnen worden

gemaakt.

Met de door ons genomen beveiligingsmaatregelen streven wij ernaar om misbruik

van en ongewenste toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Dit doen wij

door het voeren van een strikt autorisatie- en beveiligingsbeleid en het periodiek

controleren van de uitvoering daarvan. Qua beveiliging hanteren wij logische, fysieke

en organisatorische toegangsbeveiliging, aangevuld met Privacy Enhancing

Technologies zoals encryptie, en Transport Layer Security (TLS) technologie,

doelgebonden toegangsbeperkingen en het geografisch beperken van onze

dataopslag tot landen binnen de Europese Unie.

Daarmee hebben wij de nodige maatregelen getroffen om te voorkomen dat uw

persoonsgegevens verloren raken, gestolen worden of door personen buiten

Adviesbureau Meertens worden ingezien.

Datalek

Wanneer wij een datalek constateren zullen wij direct, in ieder geval binnen 72 uur dit

melden aan de Autoriteit Persoonsgevens.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring?

Neem contact met ons op.

Dit kan door het sturen van een mail naar privacy@armandmeertens.nl

Of u belt met uw vragen: 06-57741066

Of:

Mr.A.J.A.H.Meertens Privacy en Compliance Adviesbureau.

T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming

Donatusstraat 168

6361 TW Nuth

Wijzigingen

Wij adviseren u deze Privacyverklaring met regelmaat te lezen, zodat u op de hoogte

blijft van dde laatste wijzigingen. Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 5

november 2018.

Verwijzingen

Verwijzingen naar externe sites of hyperlinks dienen alleen ter informatie van de

gebruiker. Het geeft geen garantie voor de toegankelijkheid en inhoud van de

betreffende sites. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het functioneren van

en voor de informatie op externe sites.

Nuth, 5 november 2018.

bottom of page